Gedragscode

Download de gedragscode in PDF formaat 

Onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de gedragscode

Onze gedragscode beschrijft hoe we ons als bedrijf willen gedragen. Iedereen die werkt bij - of optreedt namens - USG Finance Professionals, wordt geacht deze gedragslijn te volgen en uit te dragen. Wij zijn hier met z'n allen verantwoordelijk voor en stimuleren elkaar hierbij collegiaal.

Het management heeft ten opzichte van de gedragscode een eigen verantwoordelijkheid. Deze uit zich onder andere in voorbeeldgedrag en initiërende, adviserende en toetsende activiteiten. 

Het niet naleven van de in deze gedragscode genoemde verantwoordelijkheden kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Dit geldt ook voor iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren.

De kernwaarden Echtheid, Gedrevenheid en Betrokkenheid geven richting aan de persoonlijkheid van ons bedrijf: 

  • Hoe verhouden wij ons tot onze omgeving?
  • Hoe gaan wij om met onze (klant)relaties?
  • Welke interne cultuur streven wij na? 
 

Echtheid

Dit zegt iets over wie wij zijn. Een professionele club van integere mensen. In onze dienstverlening is de vakinhoud enorm belangrijk, maar onze individuele persoonlijkheden niet minder. We staan met beide benen op de grond. Zijn intelligent en analytisch, maar ook handson.

Een integere houding

Wij voeren onze activiteiten uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid. Er is respect voor de belangen en meningen van anderen. Dit is de bestaansvoorwaarde van ons bedrijf. USG Finance verwacht van (klant) relaties dat zij handelen in de geest van deze gedragscode. 

Wij gaan vertrouwelijk om met de (persoonlijke) gegevens van anderen. Deze worden zorgvuldig behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.  

Met inachtneming van maatschappelijke normen en waarden

Wij handelen op een maatschappelijk verantwoorde manier met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en geaccepteerde gebruiken.

Wij stellen uitsluitend informatie op die eerlijk en waarheidsgetrouw is, en die in overeenstemming is met de relevante voorschriften zodat deze informatie in haar context wordt begrepen. Daarbij wordt een eventueel oordeel niet aangetast door een vooroordeel, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door anderen. 

Het aannemen of geven van persoonlijke giften die de zuiverheid in de zakelijke besluitvorming zouden kunnen beïnvloeden, wordt afgewezen. 

Duidelijkheid scheppen

Wij voldoen aan onze contractuele verplichtingen en factureren op een eerlijke wijze. Helderheid over tarieven en condities zijn daarbij essentieel. 

Wanneer wij redelijkerwijs mogen verwachten dat wij als vertegenwoordiger van USG Finance spreken, geven wij alleen het standpunt van USG Finance weer.

Verwachtingen overtreffen

Wij verlenen professionele diensten en stralen dit uit in houding en gedrag. Wij werken snel en accuraat.

Wij nemen alleen taken op ons waarvoor wij voldoende opleiding en ervaring hebben. Wij wekken geen onrealistische verwachtingen. Wij proberen altijd de verwachtingen van onze (klant)relaties te overtreffen.

Wij staan voor de kwaliteit van onze opdrachtuitvoering. Een gedegen aanpak op basis van mijlpalenplanning, voortgangsbewaking en borging van uitgevoerde werkzaamheden.

Gedrevenheid

De manier waarop wij ons vak uitoefenen. Pro actief en oplossingsgericht. Altijd meedenken en proberen verwachtingen te overtreffen. We zijn toegankelijk en luisteren goed naar anderen. We streven er naar om onszelf zowel persoonlijk als professioneel te blijven ontwikkelen. Daarbij vinden we het niet alleen belangrijk wat iemand kan, maar ook wie iemand is.

En steeds beter willen worden

Klanttevredenheid is essentieel. Wij staan nadrukkelijk open voor kritiek en suggesties waarmee wij onze dienstverlening verder kunnen optimaliseren.

Tevreden medewerkers voelen zich gewaardeerd en leveren betere prestaties. USG Finance stimuleert een inspirerend klimaat met ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling en scholing.

Wij zullen medewerkers uitsluitend werven, in dienst nemen en bevorderen op basis van objectieve capaciteiten en vaardigheden die nodig zijn voor de uit te oefenen functie.

Betrokkenheid 

Onze belofte aan de klant en aan onszelf. Gericht op lange termijn (klant)relaties. Ons bedrijf is een waardevolle optelsom van de persoonlijkheden die er werken. Alleen vanuit een betrokken houding blijft USG Finance die leuke, inspirerende en toegankelijke club die hij nu is en zijn we een aanwinst voor elke (klant)relatie.

Externe betrokkenheid

USG Finance streeft naar duurzame klantrelaties. Wij stellen ons daarbij verantwoordelijkheid en loyaal op. Wij gaan niet voor korte termijn succes. Wij onthouden ons van gedrag en uitingen, die onze (klant)relaties in diskrediet kunnen brengen.

Elke handeling die de schijn van vermenging van zakelijke en privé belangen met zich mee kan brengen dient achterwege te blijven. We stellen ons altijd deskundig, eerlijk en betrouwbaar op.

Wij nemen geen initiatief tot het, met het oog op onze eigen personeelswerving, benaderen van medewerkers die werkzaam zijn bij onze opdrachtgevers.

Interne betrokkenheid

USG Finance streeft naar een werkomgeving waar mensen elkaar met vertrouwen en respect bejegenen en waar iedereen zich verantwoordelijkheid voelt voor de resultaten en  reputatie van onze onderneming en onze (klant)relaties.

USG Finance streeft naar een brede vertegenwoordiging van de samenleving in haar organisatie. Diversiteit leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening.

Wij zetten ons in voor het behoud van een werkomgeving waarin geen sprake is van discriminatie, pesterij of ongewenste intimiteiten.

Samenwerking, teamgeest, betrokkenheid en een goede balans tussen werk en privé zijn bepalend voor het succesvol werken binnen USG Finance.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten